მომსახურების პირობები

წესები და პირობები

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს "რიდექს ჯორჯიას" (ს/კ 404987804) (შემდგომში "IMTC MUSIC" / "კომპანია") შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენ მიერ კომპანიის ვებ-გვერდის გამოყენებასა და მომსახურების მიღებას. აღნიშნული ვებ-გვერდი, პროდუქცია და კომპანიის სხვა სერვისები, მათ შორის კომპანიის მიერ მომხმარებლების მისამართით განხორციელებული ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია, შემდგომში ერთობლივად წოდებულია, როგორც "მომსახურება".

გთხოვთ, ვებ-გვერდის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე გამოყენების წესებს.

ყველა მომხმარებელი, რომელსაც სურს კომპანიის მომსახურებით სარგებლობა, ვალდებულია დაეთანხმოს და დაიცვას ქვემოთ მოყვანილი წესები და პირობები. კომპანიის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, ამავე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს ცვლილებები ამ პირობებში მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.

კომპანიის წესებსა და პირობებზე თანხმობით, თქვენ ასევე ეთანხმებით კომპანიის კონფინდენციალურობის პოლიტიკას.

ტერმინების განმარტება

IMTC MUSIC-ის ვალდებულებები და უფლებამოსილება

ვებ გვერდის მომხმარებლის ვალდებულებები და უფლებამოსილებები

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება და გამოყენება

პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც კომპანია თქვენგან ან მესამე პირებისგან მოიპოვებს, მუშავდება წინამდებარე წესებში განსაზღვრული კონფინდენციალური პოლიტიკის შესაბამისად.

როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას

წინამდებარე ინფორმაცია ეხება პერსონალურ მონაცემებზე არასანქცირებულ წვდომასთან დაკავშირებით IMTC MUSIC-ის არსებულ დაცვის მექანიზმებს, რომელთა საშუალებითაც IMTC MUSIC უზრუნველყოფს თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვას.ეს უკანასკნელი მოიცავს ინფორმაციას, რომელსაც IMTC MUSIC მოიპოვებს თქვენ შესახებ, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შემდგომში ასევე გამოიყენება პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისთვის.

პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს, თუ რა სახის პერსონალურ ინფორმაციას მოიპოვებს yamaha.ge თქვენთვის მომსახურეობის გაწევის პერიოდში და როგორ იყენებს შემდეგში მას, ასევე გაწვდით ინფორმაციას თქვენი მონაცემების დაცვის მექანიზმებთან დაკავშირებით.

როგორ გიცავთ კანონი

პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის დაპირების მსგავსად, აღნიშნულ მონაცემებს იცავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი.

კანონმდებლობის შესაბამისად თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. ჩვენ ვმოქმედებთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რამაც შესაძლოა ხელი შეგვიშალოს დაუყოვნებლივ წავშალოთ თქვენი პირადი მონაცემები. ასეთი ვალდებულებები შესაძლოა გამომდინარეობდეს საგადასახადო კანონმდებლობის, მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და სხვა რელევანტური კანონმდებლობიდან.

ოფისმარტს აქვს თქვენი ინფორმაციის გამოყენების კანონიერი საფუძველი, რაც გულისხმობს ბიზნესთან დაკავშირებული ან/და კომერციული მიზნის არსებობას. მნიშვნელოვანია, რომ მოცემულ შემთხვევაში, IMTC MUSIC-ისმიერ ინფორმაციის დამუშავებისას გათვალისწინებულია თქვენი ინტერესები.

შეგროვებული ინფორმაციის სახეობა

ჩვენ ვაგროვებთ ჩვენი მომხმარებლების შესახებ პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციასა („პერსონალური ინფორმაცია“) და არაპირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას.

ჩვენი მიზანი

ჩვენი სამართლებრივი საფუძველი

ინფორმაციის უსაფრთხოება

ჩვენ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით ვეკიდებით უსაფრთხოების საკითხს და ვატარებთ არაერთ ზომას პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის დასაცავად. თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ინახება დაცულ სერვერზე, რომელზეც მხოლოდ შესაბამის პერსონალს მიუწვდება ხელი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შერჩეული პროდუქტის ყიდვის დროს შეგყავთ საკრედიტო ბარათის მონაცემები, ჩვენთვის თქვენ საკრედიტო ბარათთან დაკავშირებული ინფორმაცია ხელმიუწვდომელია და აღნიშნული მონაცემების შენახვა ჩვენს მიერ არ ხდება. თქვენი საკრედიტო ბარათის დამუშავება ჩვენი პარტნიორი ბანკის უფლებამოსილებაა.

სამწუხაროდ, მონაცემთა ნებისმიერი გადაცემა ინტერნეტის ან უკაბელო ქსელის საშუალებით შეუძლებელია იყოს აბსოლუტურად და გარანტირებულად უსაფრთხო. ჩვენ ვატარებთ კომერციულად გონივრულ უსაფრთხოების ზომებს, რათა დავიცვათ მონაცემები. თუმცა ჩვენ ვერ გავცემთ რაიმე გარანტიას ვებ-გვერდისათვის ან ვებ-გვერდიდან გადაცემული ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე და არ ვაგებთ პასუხს მესამე მხარის ქმედებაზე, რომელმაც შეიძლება უნებართვოდ მიიღოს მსგავსი ინფორმაცია.

გადასახადი

პარტნიორები